Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osób głosujących (w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu IP urządzenia, weryfikacji liczby oddanych głosów) jest Organizator: Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 11, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. Poznania VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000086269, o numerze NIP 6460325155, o numerze REGON 270546630, o kapitale zakładowym w wysokości 31.365.217,50 złotych w całości wpłaconym, będąca właścicielem marki Lech. („Administrator”).
 2. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych osób głosujących m.in. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu, tj. w szczególności przyjęcia głosów, wyłonienia zwycięskich Miast, obsługi postępowań reklamacyjnych Koordynatorowi - Nairobia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; adres: 02-954 Warszawa, ul. Marconich 11 lok. 10; zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000225547; NIP: 521-33-21-601 oraz Operatorowi - Cut The Mustard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 5/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Krajowego pod numerem KRS 0000623510, NIP 521-373-89-10 REGON 364737572.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym osoby zainteresowane mogą kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Programu. Kontakt możliwy jest poprzez przesłanie zapytania na adres poczty elektronicznej: rodo@asahibeer.pl lub na adres Administratora: ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z Programem odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako Rozporządzenie) i w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa.
 5. Dane osobowe osób głosujących przetwarzane będą w celach wskazanych w Regulaminie, w tym w celu organizacji i przeprowadzenia Programu, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, realizacji postanowień Regulaminu.
 6. Dane osobowe osób składających reklamację, niebędących osobami głosującymi przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonych przez te osoby reklamacji.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób głosujących jest art. 6 ust. 1b Rozporządzenia, jako że jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Umowę pomiędzy Administratorem a osobą głosującą stanowią postanowienia Regulaminu.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób składających reklamację w Programie, nie będących Uczestnikami stanowi art. 6 ust. 1f Rozporządzenia, jako że jest ono niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 9. Dane osób głosujących będą przetwarzane przez Administratora przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia głosowania na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób głosujących.
 10. Dane podmiotów składających reklamację w Programie będą przechowywane przez okres 6 miesięcy, od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 11. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także do przeniesienia danych.
 12. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z Programem przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy dotyczące danych osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem oddania głosu w Programie. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała niemożnością oddania głosu w Programie.
 14. Administrator może udostępnić w zakresie niezbędnym do realizacji Programu, dane osobowe osób głosujących lub składających reklamacje kurierowi i Poczcie Polskiej S.A., kancelariom prawnym i inny podmiotom niezbędnym przy realizacji Programu.
 15. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 16. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany powyżej.