skrócony opis

projektu

UPrawiaj Miasto to innowacyjne, zmieniające świadomość społeczną działanie wspólnotowe o charakterze edukacyjno-ekologicznym polegające na utworzeniu w Dąbrowie Górniczej 4 enklaw zieleni – ogródków miejskich. To szansa na zmianę wspólnej przestrzeni publicznej i półpublicznej w procesie opartym o społeczną partycypację, oddolność i odpowiedzialne projektowanie. UPrawiaj Miasto to ludzie, którzy tworząc ogródek miejski włączają się w proces projektowania (UPrawiania) i wpółdecydowania o mieście- zaczynają od tworzenia wizji miejsca wspólnego dla interesariuszy, włączającego różne grupy społeczne, tworzenia charakteru miejsca, realizacji wydarzeń, tworzenia , realizacji i dbałości o swój własny kawałek ziemi. UPrawiaj Miasto pozwala stać się twórcą otaczającej nas rzeczywistości.


opis techniczny

UPrawiaj Miasto to społeczna odpowiedź na potrzebę stworzenia enklaw zieleni zlokalizowanych w tkance miejskiej Dąbrowy Górniczej, miasta, które wyrosło na przemysłowych tradycjach, posiadając w swoim krajobrazie zarówno budynki starych hut i nieczynnych już obecnie fabryk oraz blokowiska – z drugiej strony – przestrzenie zielone odzyskane niejako dla człowieka od zakładów przemysłowych (np. zbiorniki Pogoria). Potrzeba realizacji projektu zrodziła się podczas licznych rozmów i spotkań przedstawicieli ID w gronie własnym (np. tzw. stolik przestrzenny) oraz z mieszkańcami (m.in. tworzenie pierwszego w DG i ZD ogrodu społecznego, spotkania w ramach dzielnicowych forów mieszkańców podczas procesu DBP 2.0 – dąbrowskiego budżetu partycypacyjnego czy grupami nieformalnymi składającymi wnioski do inicjatywy lokalnej). Dodatkowym bodźcem do zajęcia się tematyką ogrodówków miejskich jest aktywne funkcjonowanie na terenie DG organizacji pozarządowych prowadzących działania z zakresu ekologii oraz działających na rzecz włączenia osób starszych, z niepełno sprawnościami oraz o szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy poprzez pracownie ogrodnicze i zieleni miejskiej. jasno wynika potrzeba mieszkańców DG w zakresie zmiany przestrzeni publicznej poprzez stworzenie enklaw zieleni – ogródków miejskich stworzonych i prowadzonych przez mieszkańców połączonych wspólną ideą. UPrawiaj Miasto to projekt, który wyrósł na przekonaniu, iż w przestrzeni poprzemysłowej, blokowisk oraz dużych skupisk niekorzystnych zdarzeń miejskich istnieje konieczność partycypacyjnego, oddolnego, opartego o proces odpowiedzialnego projektowania nie tylko dla mieszkańców, ale i z mieszkańcami – enklaw zieleni. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu ID oraz dobrych praktykach z zakresu ogrodnictwa miejskiego zaplanowaliśmy do realizacji 4 ogrody społeczne (1 na terenie Fabryki Pełnej Życia- posiadana zgoda, zlokalizowanej w śródmieściu Dąbrowy Górniczej, na terenie objętym rewitalizację oraz 3 w dzielnicach – miejsca wybrane zostaną na podstawie przeprowadzonego konkursu). Zaplanowane enklawy zieleni stać się mają modelową przestrzenią, wzorem inspiracji dla innych, którzy w ramach możliwości zaczną zmieniać swoje otoczenie. Działania projektowe pogrupowane zostały na następujące etapy: 1. Promocja/happening otwierający oraz bieżące informowanie o procesie w mediach lokalnych i społecznościowych; 2. Rekrutacja miejskich ogrodników, 3. Działania zaplanowane w ogrodzie na FPŻ, 4. Konkurs na lokalizacje 3 ogrodów w dzielnicach. 5.. Działania ogrodowe w dzielnicach, 6. Spotkanie miejskich ogrodników. 7. Wystawa dokumentująca UPrawiaj Miasto w przestrzeni publicznej oraz 8. Warsztaty ogrodnictwa miejskiego podczas Festiwalu Ludzi Aktywnych połączone z ogrodowym party. Zakłada się, iż działania zarówno w ogrodzie na FPZ, jak i w ogrodach w dzielnicach przebiegały będą wg schematu: spotkanie otwierające, warsztaty- zaprojektuj sobie ogród, wspólne zakupy – roślin, materiałów niezbędnych do wykonania prac ogrodowych, narzędzi i drobnego sprzętu oraz ew. elementów małej architektury, prace związane z tworzeniem ogrodu w dzielnicy oraz uroczyste otarcie – mini party ogrodowe. Zakłada się także, iż nad prawidłowym przebiegiem prac czuwał będzie opiekun ogrodu – inna osoba dla każdej z lokalizacji, która nie tylko poprowadzi warsztaty, ale zadba o stworzenie społeczności wokół ogrodu, będzie w bieżącym kontakcie z uczestnikami spotkań, zadba o promocje przedsięwzięcia oraz planowanie poszczególnych etapów. Zakładamy, iż dzięki powstaniu enklaw zieleni, wraz z przemianą przestrzeni publicznych wzrośnie liczba interakcji między aktorami społecznymi- sąsiadami, którzy najpierw podczas specjalnie przygotowanych warsztatów tworzą projekt/wizję ogrodu, elementów małej architektury, a później sami wykonują ogród i dbają o niego. Projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań z pogranicza ekologii i miejskiego recyklingu oraz zbudowanie domków dla owadów w każdej z lokalizacji. Założono, iż projekt promowany będzie zarówno w sposób tradycyjny – media lokalne (radio, TV, prasa), w mediach społecznościowych , jak i poprzez marketing szeptany, ID posiada bogatą bazę kontaktów z dziennikarzami. Co więcej – ID zadba, by we wszystkich materiałach pojawiło się logo /nazwa sponsora.

pobierz materiały
udostępnij

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.